Jak zostać pacjentem naszej Przychodni?

 

Aby zostać pacjentem Przychodni Zdrowia w Rumi należy wypełnić i podpisać deklarację...

 

więcej

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

07-08-2018

 

W związku z wprowadzeniem do naszej przychodni nowych norm ISO, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

POLITYKA ZSZ

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Mając na
uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, realizację, polityki jakości i systemu bezpieczeństwa informacji „PANACEUM” Sp. z o.o. opracował, wdrożył
i zamierza ciągle doskonalić Zintegrowany System Zarządzania  zgodny  z międzynarodowymi normami
PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

 

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących naszej działalności w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych informacji oraz chcemy stale podnosić jakość usług.

 

Powyższe zadania polityki zamierzamy realizować poprzez następujące cele:
·        
zaspakajanie oczekiwań naszych pacjentów oraz innych stron zainteresowanych na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
·        
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie podnoszenia jakości usług naszego „PANACEUM” Sp. z o.o.,
·        stałe podnoszenie konkurencyjności poprzez doskonalenie systemu zarządzania zgodnego
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12.
·        budowanie silnej organizacji otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania,
·        podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
·         ochronę informacji dotyczących Pacjentów,
·         zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji,
·         ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych,
·         realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,
·         właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
·         przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,
·         monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,
·         zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,
·         zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju,
·         wprowadzenie i monitorowanie zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
·        analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, która odzwierciedla, kontekst oraz kompetencje naszej Organizacji do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.

 

Dyrekcja zapewnia środki niezbędne do realizacji niniejszej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania i jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom opieki oraz coraz lepszych warunków.

 

Wszystkich pracowników „PANACEUM” Sp. z o.o. oraz osoby pracujące pod naszym nadzorem czynię odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Polityki w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Zapewniamy, że przedstawiona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiana i przestrzegana przez pracowników naszego „PANACEUM” Sp. z o.o. oraz osoby i firmy współpracujące.

 

Zatwierdził:

Dyrektor Tomasz Pecura

 

 

powrót